LinVind Kooperativ Ekonomisk Förening

"När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar."

~Kinesiskt ordspråk


Stadgar för LinVind kooperativ ekonomisk förening

    Reviderade och slutligt antagna vid årsmöte 2006-04-05


§1 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL


§1.1 LinVind kooperativ Ekonomisk Förening är en sammanslutning av elkonsumenter.


§1.2 Föreningens styrelse har sitt säte i Linköpings kommun.


§1.3 Föreningens syfte är att främja sina medlemmars miljöintresse och hushållning genom att tillhandahålla egen vindkraftproducerad el. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar drift, underhåll och demontering, alternativt fortsatt drift efter 25 år, av föreningens vindkraftverk.


§ 2 INSATSER,  FÖRLAGSINSATSER

 

§ 2.1 Varje medlem skall deltaga med minst en andel. Priset på en andel bestäms av vad säljare och köpare kommer överens om. En andel motsvarar en teoretisk produktion på 1000 kWh el per kalenderår. Enskilda kalenderårs faktiska elpro¬duktion är beroende av vindsituationen aktuellt år. Medlem får inte teckna sig för andelar som överstiger dennes samlade elförbrukning per kalenderår. Om en medlems beräknade elförbrukning förändras under ett kalenderår så att elför¬brukningen understiger elproduktionen för tecknade andelar, åligger det med¬lemmen att minska sitt innehav av andelar så att dessa högst får motsvara beräk¬nad elförbrukning.

Medlem som äger fler andelar än vad som motsvarar dennes beräknade elför-brukning under ett kalenderår utesluts som medlem ur föreningen.


§2.2 Inga förlagsinsatser är tillåtna i föreningen.


§ 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR


§3.1 Föreningen är öppen för alla elkonsumenter som vill främja föreningens ändamål.


§3.2 Medlemskap kan beviljas den som förvärvat minst en andel i föreningen. Varje medlem får ett andelsbevis och har rätt att få årsredovisning utskickad till sig in¬för kommande årsmöte. Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar.


§3.3 Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen efter skriftlig ansökan.


§3.4 Den som överlåtit sin andel skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Den som överlåtit hela sin andel skall anses ha utträtt ur föreningen.


§3.5 Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar sitt medlemskap kan uteslutas av föreningen.


§3.6 Föreningens organ är:

1. Föreningsstämman

2. Föreningsstämmans valberedning

3. Föreningsstyrelsen

4. Revisorerna


§3.7 Ordinarie föreningsstämma hålls senast den sista maj. Vid ordinarie  stämma skall följande ärenden förekomma.


1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för stämman.

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

4. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner för föreningen.

5. Framläggande av årsredovisning för föreningen.

6. Framläggande av revisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultat och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden.

11. I stadgeenlig ordning väckta motioner.

12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.

13. Fastställande av antalet ledamöter i  styrelsen enligt § 4.1.

14. Val av föreningens ordförande.

15. Val av föreningens kassör.

16. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt § 4.3 och § 4.4.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 5.1 och § 5.2.

18. Val av  valberedning enligt § 3.17.

19. Övriga frågor.


§ 3.8 Extra föreningsstämma skall hållas om:

1. Styrelsen så beslutar.

2. Någon av revisorerna så begär.

3. En minoritet av minst 1/10 av samtliga medlemmar så begär.


Begäran enligt punkt 2 och 3 skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman skall hållas. Inom 14 dagar från det att en sådan begäran inkommit skall styrelsen utfärda kallelse.


§ 3.9 Kallelse till föreningsstämman får utfärdas tidigast 4 veckor före stämman. Den skall utfärdas senast 2 veckor före ordinarie stämma och senast 1 vecka före extra stämma.

Styrelsen utfärdar kallelsen. Alla ärenden som skall förekomma på stämman skall anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post till varje medlem.


§ 3.10 Andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom per post.


§ 3.11 Styrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. Styrelseledamot samt revisor som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.


§ 3.12 Ordinarie föreningsstämma utser valberedning med 3 ledamöter och en suppleant. Valberedningen utses för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits. Valberedningen skall föreslå kandidater som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.


§ 4 STYRELSEN


§ 4.1 Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av förenings angelägenheter.


§ 4.2 Föreningsstämman väljer ordförande och kassör.


§ 4.3 Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs.


§ 4.4 För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder totalt högst 3 suppleanter. De inträder i styrelsen då ordinarieledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista styrelsens sammanträden. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit invalda.


§ 4.5 Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande sätt.


§ 4.6 Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter två i förening.


§ 5 REVISORERNA


§ 5.1 För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens  räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller utom föreningen en revisor samt en revisorssuppleant. Revisorn och suppleanten väljs för ett år.


§ 5.2 Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige om inte dispens beviljas. Revisor får inte vara omyndig eller i konkurs. Vid valet av revisor skall bestämmelserna  om jäv för revisorer i föreningslagen  8 kap. 7§ beaktas. Revisor skall verkställa revision enligt god revisionssed i enlighet med föreningslagens revisionsföreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven före utgången av mars .


§ 5.3 Om revisor har något att anmärka mot styrelsens , eller en enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som anmärkningen riktas mot beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig förklaring över anmärkningen till den stämma där revisors anmärkning presenteras för medlemmarna.


§ 6 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING


§ 6.1 Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutning skall tillgångar och skulder värderas enligt god redovisningssed. Räkenskaperna skall vara revisor tillhanda senast 1 mars.


§ 6.2Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma avlämna sin årsredovisning till revisor.


§ 7 MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM


§ 7.1 Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till styrelsen senast 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange sitt medlemsnummer och adress.


§ 8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


§ 8.1 Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte stadgarna eller föreningslagen i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vis val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon begär det. Varje medlem har en röst oberoende av antalet ägda andelar.


§ 8.2 För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu ej utbetalt andelsbelopp. 


§ 8.3 Ändring av dessa stadgar skall ske enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändringar.


§ 8.4 Föreningens medel får betalas ut till medlemmarna i form av överskottsutdelning, återbetalning av andelsinsatser och utskiftning vid  föreningens likvidation. Med överskottsutdelning avses gottgörelse i form av utdelning av fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfond.


§ 8.4a Föreningsstämman fattar beslut om överskottsutdelning. Stämman får dock uppdra åt styrelsen att fatta beslut om överskottsutdelning och återbetalning av andelsinsatser.


§ 8.5 Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen. Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, skall av överskottet medlemsandelarna återbetalas till medlemmarna. All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan medlemmarna i proportion till deras andelar vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.


§ 8.6 Vid föreningens upplösande delas föreningens tillgångar ut uppdelat per andel till andelsägarna, sedan alla skulder betalats.


§ 8.7 I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.


Copyright LinVind 2012 © All Rights Reserved